Photo : Kiki Xue, série “different wedding”, style tibétin, portrait de femme …

Photo : Kiki Xue, série “different wedding”, style tibétin, portrait de femme …

Photo : Kiki Xue, série “different wedding”, style tibétin, portrait de femme du monde asiatique